Van Noordt Marketing & Communicatie Van Noordt Marketing & Communicatie
Nieuws
Dienstverlening
Stéphanie van Noordt
Visie en Missie
Werkwijze
Projecten

Interim-management
Onderzoek, strategie en advies
Onderwijs, cursus en training
Bestuurlijke functies
Toezichthoudende functies

Contact
Vrijblijvend advies
Tips
Onderzoek, strategie en advies

Case study Communicatie en samenwerking met ouders

Analyse van de ervaringen van schoolbesturen en scholen met communicatie en samenwerking met ouders door Van Noordt Marketing en Communicatie in samenwerking met Y-Challenge. Het effect op de relatie met de ouders, hun binding met school en de rol van communicatie en samenwerking met ouders is in kaart gebracht. Er is een praktische aanpak en stappenplan vanuit organisatieperspectief en deskundigheidsbevordering ontwikkeld met aandacht voor de schoolcultuur en de rol van de schoolleider, ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap. E-paper en trainingsaanbod is ontwikkeld voor scholen en (post)hbo opleidingen.

U kunt het paper van de case study gratis via de e-mail ontvangen.


Uitwerken strategische visie leerlingendaling RGO en Sopogo

In vervolg op de strategische visie Onderwijskrimp adviseren van de openbare onderwijsbesturen ten aanzien van de mogelijkheden op de korte en middellange termijn in de regio Goeree-Overflakkee. Kennisuitwisseling leerlingendaling en procesbegeleiding met andere regio’s.


RGO (voortgezet onderwijs)
Adviseren en begeleiden van RGO Middelharnis bij de strategie en positionering om in te spelen op krimp. Analyseren van de situatie en markt- en onderwijsmogelijkheden. Onderzoek naar de keuze- en keuzemotieven van leerlingen voor het voortgezet onderwijs bij toeleverende scholen in het primair onderwijs en bij bezoek van de open dagen. Adviseren van de directeur/bestuurder ten aanzien van mogelijkheden op het gebied van onderwijsaanbod, samenwerking en positionering. 

SOPOGO en SOVOGO (Primair en voortgezet onderwijs)
Procesmanagement, verkenning van de samenwerking tussen de stichtingen SOPOGO en SOVOGO, primair openbaar en voortgezet onderwijs. Visie-ontwikkeling op samenwerking op Goeree-Overflakkee in relatie tot leerlingendaling. Begeleiding van werkgroepen bij het in kaart brengen van de  meerwaarde op onderwijsinhoud, qua personeel, financiën en huisvesting. In kaart brengen van de mogelijke bestuurs- en managementstructuur. Opstellen van rapportages ten behoeve van bestuur en Raden van Toezicht. 

Gemeente Goeree-Overflakkee
In samenwerking met de gemeente regisseren en begeleiden van de werkgroep Onderwijskrimp (besturen van het primair, voortgezet en mbo onderwijs en de voorschoolse voorzieningen). Begeleiden en faciliteren bij de ontwikkeling van een eilandelijke regio-strategie. In kaart brengen van de potentiële (inhoudelijke) vraag naar onderwijs(voorzieningen) en de manier waarop onderwijssector deze kan bedienen. Het uitwerken van de visie waarin belangen van de individuele besturen en de regionale gemeenschappelijke doelen verbonden worden. Belangrijke vraagstukken zijn personeel en huisvesting. .

Gemeente Barendrecht

Positioneren project Intermediair onderwijs bedrijfsleven. Analyse van de belangen van belangrijke partijen uit het bedrijfsleven in het kader van het project Intermediair onderwijs-bedrijfsleven. Dit project heeft als doel het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en daarmee de lokale economie te versterken. Formuleren van heldere proposities die zowel aansluiten bij het onderwijs als het bedrijfsleven..

Onderzoek, strategie en advies leerlingendaling
Eigen initiatief van Van Noordt Marketing & Communicatie.
Het onderzoek is een verkenning van de problematiek van de terugloop van het aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Het heeft in kaart gebracht welke oorzaken er voor leerlingendaling aan te wijzen zijn en op welke manier scholen ermee om gaan. De meeste scholen die hebben meegedaan aan het onderzoek bevinden zich in de anticipeerregio’s van het zuidwesten van Nederland. Krimp is voor hen de belangrijkste oorzaak. Demografische krimp doet zich nog niet op grote schaal voor in de anticipeerregio’s maar gaat zich binnen afzienbare tijd wel onontkoombaar manifesteren. De elementen positionering en bewustwording worden in bestaande onderzoeken en rapporten nog weinig belicht maar zijn wel heel essentieel! Regionale samenwerking en positionering kunnen mooie kansen bieden. Het rapport besteedt er daarom veel aandacht aan. Als vervolg op het rapport zal uitgewerkt worden wat belangrijk is bij de bewustwording van de situatie en hoe scholen daar met hun medewerkers mee aan de slag kunnen gaan. Daarbij zal aandacht besteed worden aan het omgaan met belangen en emoties en de relatie tot het rationele besluitvormingsproces. Heeft u interesse in deelname, neemt u dan contact op per e-mail

U kunt het e-paper van het rapport 'Anticipeer op krimp!' waarvoor zowel in Nederland en België veel belangstelling is, gratis via de e-mail ontvangen.

Het Rode Kruis Goeree-Overflakkee 
Het begeleiden van de samenvoeging van het Rode Kruis Goeree-Overflakkee. Analyse van de situatie, ontwikkelen van de strategie voor het veranderproces en implementatie. aansturen proces, uitwerken van de koers van de organisatie en organisatieprofiel.

bureau HK&P
Her)positionering van het bureau HK&P. Management- advies- en trainingstrajecten voor o.a. de welzijnssector. Quickscan huidige positionering, marktanalyse en positioneringsadvies.

Inventarisatie, plan en workshops marktwerking en marketing in de zorg
Eigen initiatief van Van Noordt Marketing & Communicatie.
Inventarisatie van ontwikkelingen die voor de gezondheidszorg van belang zijn en initiatieven op het gebied van marketing. Vele initiatieven op het gebied van marketing, klantgericht werken en innovatie zijn ontstaan binnen de gezondheidszorg als reactie op de marktwerking in de zorg.

De inventarisatie bestaat uit interviews met zorgorganisaties die producten en diensten aanbieden op het terrein van de zorg in nauwe relatie tot welzijn zoals thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Het rapport en het plan voor het voor het opstellen van een marketingstrategie zijn beschikbaar voor zorgorganisaties en andere geïnteresseerden. De workshop biedt begeleiding bij het opstellen van de marketingstrategie.

Van Noordt Marketing & Communicatie heeft geïnventariseerd welke ontwikkelingen voor de gezondheidszorg van belang zijn en welke initiatieven binnen de zorg genomen worden om kansen optimaal te benutten.

Het totale rapport is voor zorginventarisaties en andere geïnteresseerden is tegen een bescheiden vergoeding te bestellen per e-mail.
De samenvatting van het rapport kunt u hier lezen.

In Invité Magazine verscheen een artikel over dit rapport.
U kunt het artikel hier lezen..

Wilt u een marketingstrategie gaan opstellen? Een basisplan voor het opstellen van een marketingsstrategie voor de zorg treft u hier.

Welzijnsorganisatie Stichting MOOI
Onderzoek naar de beleving van de (nieuwe) identiteit en plannen van de organisatie door het personeel. Onderzoek naar de externe kansen voor de organisatie vanuit de visie van bestuur, directie, management en medewerkers. Uitwerking in een (marketing/communicatie)strategie in relatie tot het veranderingsproces van de organisatie. Uitwerking van de strategie in concrete plannen voor activiteiten intern/extern. Advies aan de bestuurder en directeur Marketing & Innovatie.

WLTO
Evaluatie van een samenwerkingsproject tussen de landbouw en de recreatiesector. Kwalitatief onderzoek, bekijken van marketingmogelijkheden, opbouwen van netwerken, geven van strategisch advies.

Inholland contractactiviteiten
Evaluatie van de masteropleiding Social Work: kwalitatief onderzoek, bekijken marketingmogelijkheden en samenstelling product, opbouwen van netwerken, geven van strategisch advies.

Samenwerkingsproject non- profit marketing en communicatie. Kwalitatief onderzoek en opbouwen van netwerken in de non-profit sector ten behoeve van de opzet van non-profit marketing en communicatie cursussen op managementniveau. Eigen initiatief en deels inzet eigen netwerk.

Balans voedings- en dieetadvies
Advies en begeleiding bij marketing en acquisitie voor de organisatie.